Algemene Voorwaarden BC-opleidingen B.V.

Artikel 1 Definities

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de volgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:
Opdrachtgever/cursist: de wederpartij van BC-opleidingen B.V.;
BC-opleidingen B.V.: BC-opleidingen B.V. en/of de aan haar gelieerde vennootschappen die aan Opdrachtgever/cursist diensten verstrekken;
Overeenkomst: iedere overeenkomst gesloten tussen BC-opleidingen B.V. en Opdrachtgever/cursist onder andere bestaande uit het verzorgen van opleidingen, trainingen en oefeningen.
Partijen: de Opdrachtgever/cursist en de BC-opleidingen B.V..

Artikel 2 Algemeen

 1. Op alle aanbiedingen van en op alle opdrachten aan BC-opleidingen B.V. tot het verlenen van diensten door BC-opleidingen B.V. en op alle overeenkomsten ter zake, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing.
 2. De toepasselijkheid van voorwaarden van Opdrachtgever/cursist (hoe ook genaamd) wordt hierdoor uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 3. Op van deze voorwaarden afwijkende bedingen kan door de Opdrachtgever/cursist slechts een beroep worden gedaan indien en in zoverre deze door BC-opleidingen B.V. schriftelijk zijn aanvaard.
 4. Indien enige of meerdere bepalingen van deze voorwaarden en/of de Overeenkomst nietig of onverbindend worden verklaard, dan wel worden vernietigd, zullen de overige bepalingen van deze voorwaarden en/of de Overeenkomst geldig blijven. In een dergelijk geval zullen BC-opleidingen B.V. en Opdrachtgever/cursist zich inspannen om de nietige of onverbindende bepaling te vervangen door een geldige bepaling die de oorspronkelijke bedoeling van Partijen zoveel mogelijk tot uitdrukking brengt.

Artikel 3 Offertes

 1. Alle offertes van BC-opleidingen B.V. zijn vrijblijvend en slechts geldig gedurende 30 dagen na dagtekening van de offerte. BC-opleidingen B.V. heeft te allen tijde het recht een offerte te herroepen. BC-opleidingen B.V. is pas gebonden aan een uitgebrachte offerte zodra de offerte getekend is door Opdrachtgever/cursist, de getekende offerte is ontvangen door BC-opleidingen B.V., en BC-opleidingen B.V. niet binnen 5 werkdagen na ontvangst van de getekende offerte deze alsnog herroept; dan wel zodra BC-opleidingen B.V. met de uitvoering van de offerte is begonnen. Deelname opleiding/cursus pas na ontvangst van de volledige betaling.
 2. In een offerte genoemde tarieven zijn exclusief BTW of soortgelijke belastingen en heffingen, alsmede in het kader van de uitvoering van de overeenkomst te maken kosten (zoals bijvoorbeeld verzend- en administratiekosten) voor zover uit de offerte niet anders blijkt.
 3. Opdrachten en acceptaties van aanbiedingen door Opdrachtgever/cursist gelden als onherroepelijk.
 4. Een offerte kan enkel geheel en niet gedeeltelijk worden geaccepteerd door Opdrachtgever/cursist. Iedere gedeeltelijke acceptatie van een offerte en/of aanpassingen die zijn aangebracht aan een offerte door Opdrachtgever/cursist zijn onverbindend ten opzichte van BC-opleidingen B.V., tenzij deze gedeeltelijke acceptatie en/of wijzigingen door BC-opleidingen B.V. schriftelijk zijn geaccepteerd.
 5. Mondelingen toezeggingen, wijzigingen aan en invullingen op de offerte zijn slechts van kracht voor zover deze schriftelijk door Opdrachtgever/cursist en BC-opleidingen B.V. bevestigd zijn.

Artikel 4 Uitvoering van de overeenkomst

 1. BC-opleidingen B.V. zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. BC-opleidingen B.V. heeft het recht om de werkzaamheden naar eigen inzichten uit te voeren, al dan niet door inschakeling van derden en al dan niet in gedeelten. BC-opleiding B.V. heeft het recht om de locatie van de opleiding in alle redelijkheid aan te passen c.q. te wijzigen.
 2. De Opdrachtgever/cursist dient te zorgen dat alle gegevens, waarvan BC-opleidingen B.V. aangeeft dat deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst of waarvan de Opdrachtgever/cursist redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan BC-opleidingen B.V. worden verstrekt. Indien Opdrachtgever/cursist niet of niet tijdig aan de hiervoor bedoelde verplichting voldoet, heeft BC-opleidingen B.V. het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de extra kosten die daar het gevolg van zijn volgens de gebruikelijke tarieven aan Opdrachtgever/cursist in rekening te brengen.
 3. Opdrachtgever/cursist staat in voor de juistheid en volledigheid van de door hem verstrekte gegevens. Wanneer Opdrachtgever/cursist niet aan voornoemde verplichting voldoet is hij aansprakelijk voor alle schade die daar het gevolg van is, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor BC-opleidingen B.V. duidelijk kenbaar was. Opdrachtgever/cursist gaat akkoord met alle ontvangen bijlages bij offerte en aanmelding.
 4. Indien is overeengekomen tussen Partijen dat de Overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd, heeft BC-opleidingen B.V. het recht de uitvoering van onderdelen die tot een volgende fase behoren op te schorten totdat Opdrachtgever/cursist de resultaten van een daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd. 
 5. Indien door BC-opleidingen B.V., of door hem ingeschakelde derden, werkzaamheden worden verricht op locatie bij Opdrachtgever/cursist of op een door Opdrachtgever/cursist aangewezen locatie, draagt Opdrachtgever/cursist kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten. Extra kosten die hieruit voortvloeien worden in rekening gebracht bij de opdrachtgever/cursist. 
 6. Opdrachtgever/cursist draagt er zorg voor dat degene die gebruik maken van de diensten van BC-opleidingen B.V. beschikken over de vereiste geneeskundig verklaringen en/of keuringsbewijzen welke betrekking hebben op de te verrichten diensten onder de Overeenkomst. Indien dergelijke verklaringen of keuringsbewijzen ontbreken heeft BC-opleidingen B.V. het recht betrokkenen de diensten te onthouden. Het afnemen van diensten van BC-opleidingen B.V. zonder de noodzakelijke geneeskundige verklaringen of keuringsbewijzen is te allen tijde voor risico van Opdrachtgever/cursist. 
 7. Wederzijds zullen Opdrachtgever/cursist en BC-opleidingen B.V. elkaar in kennis stellen van omstandigheden die een behoorlijke uitvoering van de opdracht verhinderen of dreigen te verhinderen. 
 8. Deze Algemene Voorwaarden zijn digitaal beschikbaar.

  Artikel 5 Contractduur, uitvoeringstermijn

  1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij schriftelijk anders overeenkomen door Partijen.
  2. Indien BC-opleidingen B.V. met Opdrachtgever/cursist een bepaalde einddatum of duur voor de uitvoering van de werkzaamheden is overeengekomen, is Opdrachtgever/cursist, in geval van overschrijding daarvan door omstandigheden die BC-opleidingen B.V. kunnen worden toegerekend, gerechtigd BC-opleidingen B.V. een redelijke termijn te stellen van niet minder dan 20 werkdagen waarbinnen de werkzaamheden alsnog uitgevoerd dienen te zijn. Bij gebreke van die uitvoering binnen de gestelde redelijke termijn is Opdrachtgever/cursist gerechtigd de Overeenkomst voor het niet uitgevoerde gedeelte door een schriftelijke verklaring te beëindigen. Overschrijding van de overeengekomen of door de Opdrachtgever/cursist gestelde duur van de uitvoering van de werkzaamheden geeft de Opdrachtgever/cursist geen recht op niet-nakoming door hem van enige uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichting noch op enige aanvullende of vervangende schadevergoeding.

  Artikel 6 Tarieven

  1. Op Overeenkomsten waarin geen vast tarief is afgesproken zijn de leden 2 en 3 van dit artikel van toepassing. Op Overeenkomsten waarin een vast tarief  is afgesproken zijn de leden 4 en 5 van dit artikel van toepassing. De leden 6 tot en met 8 van dit artikel zijn op alle Overeenkomsten van toepassingen. 
  2. Indien geen vast tarief is afgesproken, zal Opdrachtgever/cursist gefactureerd worden op basis van het aantal bestede uren maal het toepasselijke uurtarief van BC-opleidingen B.V. zoals van toepassing gedurende de periode waarin de dienstverlening wordt verricht, tenzij schriftelijk een afwijkend uurtarief is afgesproken. 
  3. BC-opleidingen B.V. is bevoegd om haar uurtarieven te wijzigen (ook gedurende de uitvoering van een Overeenkomst) voor de diensten die worden geleverd na de tariefswijziging, een dergelijke wijziging is echter pas van toepassing nadat 10 werkdagen zijn verstreken na het moment waarop Opdrachtgever/cursist schriftelijk van de tariefswijziging op de hoogte werd gebracht. 
  4. Indien een vast tarief is overeengekomen is BC-opleidingen B.V. gerechtigd gedurende het uitvoeren van een Overeenkomst haar tarieven te verhogen voor de diensten die worden verleend onder de Overeenkomst indien door een stijging van kostprijsbepalende elementen als inkoopprijzen, transportkosten, verzekeringspremies, lonen, belastingen, sociale premies en soortgelijke kosten of door het zich voordoen van andere prijsverhogende omstandigheden, die BC-opleidingen B.V. bij het tot stand komen van de Overeenkomst niet kon voorzien of overzien. In dat geval is BC-opleidingen B.V. gerechtigd de hogere kosten aan Opdrachtgever/cursist door te berekenen. 
  5. Bovendien mag BC-opleidingen B.V. het tarief verhogen voor diensten die worden verleend onder de Overeenkomst wanneer tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk en daarbij behorende tariefwaren geschat en vastgesteld op basis van misleidende, onjuiste of onvolledige informatie. 
  6. BC-opleidingen B.V. kan zijn tarieven voor de diensten die worden verleend onder de Overeenkomst verhogen indien BC-opleidingen B.V. kosten die verbandhouden met de uitvoering van de Overeenkomst worden verhoogd als gevolg van wijzigingen in overheidsmaatregelen, sociale premies en/of wettelijke regels die van toepassing zijn op BC-opleidingen B.V. 
  7. BC-opleidingen B.V. zal de Opdrachtgever/cursist het voornemen tot verhoging van het tarief/prijzen in overeenstemming met de voorgaande uitgangspunten schriftelijk kenbaar maken met inachtneming van een termijn van tenminste 10 werkdagen. Indien een prijsverhoging binnen 3 maanden na het sluiten van de Overeenkomst plaatsvindt, kan Opdrachtgever/cursist de Overeenkomst beëindigen voor het nog niet uitgevoerde gedeelte door binnen 10 werkdagen na ontvangst van de hiervoor bedoelde mededeling van BC-opleidingen B.V. schriftelijk aan BC-opleidingen B.V. te laten weten de Overeenkomst te willen beëindigen. 
  8. Indien de overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, hebben de prijzen en tarieven een geldigheidsduur tot het einde van het betreffende kalenderjaar. Hierna heeft BC-opleidingen B.V. het recht de prijzen en tarieven te herzien. Nieuwe prijzen en tarieven zullen uiterlijk twee weken voor afloop van het kalenderjaar bekend worden gemaakt. 
  9. De uit de vertraging in de uitvoering van de opdracht voortvloeiende extra honoraria, ontstaan door het niet tijdig of niet behoorlijk voldoen aan de verplichtingen als hierboven weergegeven, zijn voor rekening van de Opdrachtgever/cursist. Eveneens heeft BC-opleidingen B.V. het recht de uitvoering van haar werkzaamheden op te schortenindien de Opdrachtgever/cursist niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan.
  10. De trainer/adviseur van BC-opleidingen B.V. staat borg voor de instructie conform de in de organisatie geldende reglementen en gewoonten alsmede op de opleidingslocatie. 
  11. BC-opleidingen B.V. zal Opdrachtgever/cursist voor aanvang cursus/opleiding een factuur zenden. Het cursus/opleidingsbedrag dient voor aanvang opleiding ontvangen te zijn door BC-opleidingen. Deelname pas na ontvangst van het volledige cursus/opleidingsbedrag.

  Artikel 7 Betaling

  1. Betaling dient te geschieden in de contractueel overeengekomen valuta en binnen 30 dagen na factuurdatum, doch uiterlijk voor de aanvang van de opleiding, op een door BC-opleidingen B.V. in de factuur aan te geven wijze, zonder enige korting of verrekening. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op. BC-opleidingen B.V. heeft te allen tijde het recht gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling te vorderen en/of anderszins voor betaling zekerheid te verlangen voor de diensten die worden verleend onder de Overeenkomst. 
  2. Bij overschrijding van de hiervoor genoemde betalingstermijn is de Opdrachtgever/cursist zonder ingebrekestelling in verzuim. Zodra de Opdrachtgever/cursist met enige betaling in verzuim is zijn alle overige vorderingen van BC-opleidingen B.V. op de Opdrachtgever/cursist opeisbaar en treedt ook ten aanzien van die vorderingen het verzuim zonder ingebrekestelling onmiddellijk in. Met ingang van de dag waarop de Opdrachtgever/cursist in verzuim is, is hij aan BC-opleidingen B.V. een vertragingsrente verschuldigd van 1½ % per maand of gedeelte van een maand waarover het verzuim voortduurt, een en ander onverminderd alle verder aan BC-opleidingen B.V. toekomende rechten. 
  3. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surséance van betaling van de Opdrachtgever/cursist zijn de vorderingen van BC-opleidingen B.V. op de Opdrachtgever/cursist onmiddellijk opeisbaar. 
  4. Alle gerechtelijke of buitengerechtelijke kosten, gemaakt door BC-opleidingen B.V. als gevolg van het verzuim van Opdrachtgever/cursist, zijn voor rekening van de Opdrachtgever/cursist. De buitengerechtelijke kosten bedragen tenminste 15% van de vordering.

   Artikel 8 Eigendomsvoorbehoud

   1. Indien de Overeenkomst (mede) de levering van een zaak betreft, gaat de eigendom daarvan pas op Opdrachtgever/cursist over wanneer laatstgenoemde aan BC-opleidingen B.V. heeft voldaan al hetgeen hij krachtens of in verband met overeenkomsten tot het leveren van zaken of het in verband daarmee verrichten van diensten aan BC-opleidingen B.V. verschuldigd is.
   2. Opdrachtgever/cursist is niet gerechtigd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende goederen te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren. 
   3. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is Opdrachtgever/cursist verplicht BC-opleidingen B.V. onmiddellijk daarvan op de hoogte te stellen. 
   4. Opdrachtgever/cursist is verplicht de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek van BC-opleidingen B.V. te verstrekken. 
   5. BC-opleidingen B.V. mag over onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken binnen het kader van diens normale bedrijfsvoering beschikken, met dien verstande dat hij de zaken niet mag verhuren, met beperkte rechten mag belasten of als betaalmiddel mag gebruiken. 
   6. Voor het geval dat BC-opleidingen B.V. zijn in dit artikel geduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Opdrachtgever/cursist reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan BC-opleidingen B.V. of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de zaken van BC-opleidingen B.V. zich bevinden en die mede terug te nemen. 
   7. Zolang het eigendomsvoorbehoud op door BC-opleidingen B.V. geleverde zaken rust zal Opdrachtgever/cursist deze zaken op zo’n manier opslaan en labelen dat deze duidelijk herkenbaar zijn als zaken die aan BC-opleidingen B.V. toebehoren.

    Artikel 9 Onderzoek, reclames

    1. Klachten over de uitgevoerde dienstverlening en/of geleverde zaken, dienen door Opdrachtgever/cursist binnen 5 werkdagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 10 werkdagen na het verlenen van de betreffende dienst of levering van de betreffende zaak schriftelijk te worden gemeld aan BC-opleidingen B.V. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat BC-opleidingen B.V. in staat is adequaat te reageren.
    2. Indien een klacht gegrond is, zal BC-opleidingen B.V., indien het een dienst betreft, de diensten, alsnog op de juiste wijze verlenen, tenzij het alsnog verlenen van de diensten voor Opdrachtgever/cursist niet zinvol meer is en Opdrachtgever/cursist (schriftelijk) aan kan tonen dat zulks het geval is, in welk geval BC-opleidingen B.V. de betreffende diensten zal crediteren, en/of indien het de levering van een zaak betreft ter keuze van BC-opleidingen B.V. de zaak repareren, opnieuw leveren of de koopprijs crediteren.

    Artikel 10 Annulering, verplaatsing en opzeggingen van cursussen

    Voor mondeling en/of schriftelijk bevestigde cursussen door BC-opleidingen B.V. gelden de onderstaande annuleringsvoorwaarden:

    1. Annulering van de bevestigde cursusboeking of cursusdeelname kan alleen per brief of per e-mail worden doorgegeven aan de cursusadministratie van BC-opleidingen B.V.
    2. Bij annulering of verplaatsing van een bevestigde cursus zal de voor de cursus geldende kosten (hierna “Kosten”) als volgt in rekening worden gebracht:
     - bij annulering meer dan 3 maanden voorafgaand aan de aanvangsdatum van de cursus: geen kosten;
     - bij annulering meer dan 2 maanden, maar minder dan 3 maanden voorafgaand aan de aanvangsdatum van de cursus: 25% van de totale Kosten;
     - bij annulering meer dan 1 maand, maar minder dan 2 maanden voorafgaand aan de aanvangsdatum van de cursus: 50% van de totale Kosten;
     - bij annulering meer dan 10 werkdagen, maar minder dan 1 maand voorafgaand aan de aanvangsdatum van de cursus: 75% van de totale Kosten;
     - bij annulering minder dan 10 dagen voorafgaand aan de aanvangsdatum van de cursus: 100% van de totale Kosten.
    3. Indien (één der) partijen een opdracht tussentijds wensen te beëindigen, wordt in onderling overleg een situatie gerealiseerd die recht doet aan de belangen van beide partijen. Indien de Opdrachtgever/cursist de opdracht wenst te beëindigen en hierover geen overeenstemming wordt bereik, zal de Opdrachtgever/cursist de totale offertekosten en de kosten van reeds verrichte diensten voldoen. 
    4. Eventuele examenkosten die verband houden met de cursus zullen volledig worden doorbelast aan Opdrachtgever/cursist. De examenkosten zijn ook verschuldigd indien de cursus minder dan 10 werkdagen voorafgaand aan de aanvangsdatum van de cursus wordt geannuleerd.
    5. Eventueel door Opdrachtgever/cursist vooruit betaalde bedragen die betrekking hebben op de geannuleerde cursus zullen, onder aftrek van de kosten voor annulering, worden gerestitueerd. 
    6. BC-opleidingen B.V. heeft het recht om standaardcursussen met open boekingen uiterlijk 10 werkdagen van tevoren te annuleren indien minder dan het vastgestelde minimum aantal aanmeldingen zijn ontvangen voor de betreffende cursus. Indien een standaardcursus waarvoor Opdrachtgever/cursist zich heeft ingeschreven wordt geannuleerd zal BC-opleidingen B.V. Opdrachtgever/cursist alternatieve data waarop de betreffende standaardcursus wordt gegeven doorgeven. 
    7. Bij verhindering van (één of meerdere van de deelnemers van) de Opdrachtgever/cursist voor de opleiding of cursus of een deel daarvan bestaat de mogelijkheid om een vervangende deelnemer op te geven.
    8. Een Overeenkomst betreffende dienstverlening anders dan het aanbieden van een cursus, kan door Partijen schriftelijk worden beëindigd met in achtneming van een opzegtermijn van tenminste twee maanden.
    9. Indien een Overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door BC-opleidingen B.V., zal BC-opleidingen B.V. in overleg met Opdrachtgever/cursist en op kosten van Opdrachtgever/cursist zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten dienstverlening aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan Opdrachtgever/cursist toerekenbaar zijn. In het laatste geval is BC-opleidingen B.V. niet gehouden een overdracht van de dienstverlening te verzorgen.

     Artikel 11 Opschorting en ontbinding

     1. BC-opleidingen B.V. is bevoegd de nakoming van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst op te schorten of de Overeenkomst direct geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat enige verdere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst is vereist en zonder dat BC-opleidingen B.V. gehouden is enige schadevergoeding te betalen, indien:
      - Opdrachtgever/cursist niet voldoet aan op hem rustende verplichting uit de Overeenkomst en (indien nakoming nog mogelijk is) Opdrachtgever/cursist niet binnen 15 werkdagen na een schriftelijk verzoek daartoe alsnog zijn verplichtingen nakomt;
      - Opdrachtgever/cursist failliet wordt verklaard of het faillissement van Opdrachtgever/cursist wordt aangevraagd, Opdrachtgever/cursist overgaat tot liquidatie of ontbinding van zijn onderneming of Opdrachtgever/cursist surséance van betaling aanvraagt of wordt verleend.
     2. Voorts heeft BC-opleidingen B.V. heeft het recht deelname van de Opdrachtgever/cursist dan wel de door Opdrachtgever/cursist aangewezen deelnemer aan een opleiding of cursus te weigeren of uitvoering van de opdracht op te schorten indien: 
      - Opdrachtgever/cursist niet tijdig aan zijn betalingsverplichting voldoet;
      - Deelnemer niet de benodigde vooropleidingen/diploma’s kan (aan)tonen;
      - Deelnemer fysiek of medisch niet in staat is de opleiding/cursus onder (verzwaarde) fysieke omstandigheden uit te voeren.
     3. De bevoegdheid van BC-opleidingen B.V. om de Overeenkomst te ontbinden is onverminderd alle andere rechten van BC-opleidingen B.V.. Indien zich één van de in lid 1 van dit artikel vermelde omstandigheden voordoet, worden alle vorderingen die BC-opleidingen B.V. op Opdrachtgever/cursist heeft onmiddellijk opeisbaar. 
     4. Ieder der partijen is gerechtigd de overeenkomst per aangetekende brief met onmiddellijke ingang te beëindigen, onverminderd het recht op vergoeding van kosten, schaden (waaronder begrepen gederfde winst) en rente, in geval de wedepartij één of meer van zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet nakomt en de wederpartij, na schriftelijke aanmaning om binnen de in de aanmaning gestelde redelijke termijn alsnog zijn verplichtingen na te komen, nalatig blijft in het nakomen van die verplichtingen. 
     5. Ingeval van een situatie als genoemd onder 11.4 is de vordering over het reeds uitgevoerde deel van de overeenkomst, en ook uit de opschorting of beëindiging voortvloeiende schade, direct opeisbaar. Voorts kan BC-opleidingen B.V. alsdan het door haar geleverde als haar eigendom terugvorderen.
        

        Artikel 12 Teruggave ter beschikking gestelde zaken

        1. Indien BC-opleidingen B.V. aan Opdrachtgever/cursist bij de uitvoering van de Overeenkomst zaken ter beschikking heeft gesteld, is Opdrachtgever/cursist gehouden het ter beschikking gestelde binnen 10 werkdagen na het einde van de Overeenkomst in oorspronkelijke staat, vrij van gebreken en in zijn geheel te retourneren.
        2. Indien Opdrachtgever/cursist de in lid 1 van dit artikel genoemde verplichting niet nakomt zijn alle daaruit voortvloeiende kosten (waaronder begrepen maar niet beperkt tot: reparatie of vervanging van de zaken) voor rekening van Opdrachtgever/cursist.

        Artikel 13 Aansprakelijkheid

        1. De aansprakelijkheid van BC-opleidingen B.V. (waaronder begrepen aansprakelijkheid gebaseerd op een onrechtmatige daad) is beperkt tot de door Opdrachtgever/cursist geleden directe schade die is veroorzaakt door opzet of grove schuld van BC-opleidingen B.V. BC-opleidingen volgt de voorwaarden en eisen conform de polis van de verzekeringsmaatschappij waarbij BC-opleidingen is verzekerd. 
        2. Indien BC-opleidingen B.V. aansprakelijk is voor enige schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal: het bedrag dat door de verzekeraar van BC-opleidingen B.V. ter zake daadwerkelijk wordt uitgekeerd. 
        3. In geval van een Overeenkomst met een langere looptijd dan zes maanden, wordt de aansprakelijkheid beperkt als in lid 2 genoemd. 
        4. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
         - de redelijke kosten die noodzakelijk zijn om de gebrekkige prestatie van BC-opleidingen B.V. aan de Overeenkomst te laten beantwoorden;
         - de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op directe schade in de zin van deze voorwaarden;
         - redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Opdrachtgever/cursist aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze voorwaarden.
        5. BC-opleidingen B.V. is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade of gevolgschade, zijnde alle niet als directe schade aan te merken schade, waaronder begrepen (maar niet beperkt tot) gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, behoudens opzet van BC-opleidingen B.V. 
        6. Het betreden van de terreinen van BC-opleidingen B.V. geschiedt op eigen risico. Voor eventuele schade aan voertuigen of ander materieel van Opdrachtgever/cursist of haar ondergeschikten is BC-opleidingen B.V. niet aansprakelijk. Indien de opdrachtgever/cursist schade (moedwillig) of op andere wijze schade toebrengt aan materiaal van BC-opleidingen kan dit verhaalt worden op de opdrachtgever/cursist. 
        7. Indien Opdrachtgever/cursist gebruik maakt van een trainingsfaciliteit van BC-opleidingen B.V., welk gebruik niet in het kader van een door BC-opleidingen B.V. geleide activiteit plaatsvindt, dan vinden die activiteiten plaats uitsluitend onder verantwoordelijkheid van Opdrachtgever/cursist en is Opdrachtgever/cursist derhalve aansprakelijk voor enige vorm van schade aan hemzelf en/of BC-opleidingen B.V., en vrijwaart Opdrachtgever/cursist BC-opleidingen B.V. hierdoor voor alle aanspraken die hiermee verband houden.

          Artikel 14 Vrijwaring/Garantie

          1. Opdrachtgever/cursist vrijwaart BC-opleidingen B.V. hierdoor voor aanspraken van derden op BC-opleidingen B.V. als gevolg van de uitvoering door BC-opleidingen B.V. van de Overeenkomst. 
          2. Indien Opdrachtgever/cursist aan BC-opleidingen B.V. informatiedragers, elektronische bestanden en/ of software etc. verstrekt, garandeert Opdrachtgever/cursist dat de informatiedragers, elektronische bestanden en/ of software etc. vrij zijn van virussen en defecten.

           Artikel 15 Overmacht

           1. Partijen zijn gerechtigd zich op overmacht te beroepen indien de uitvoering van hun verplichtingen onder de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk, worden verhinderd of bemoeilijkt door omstandigheden redelijkerwijze buiten hun wil, daaronder begrepen blikseminslag, overstromingen, uitzonderlijk extreme weersomstandigheden (vorst, wind, mist en regen), brand, oorlog, epidemie, ziekte van personeel van BC-opleidingen B.V., terroristische acties, daden van lokale of nationale overheden of andere bevoegde autoriteiten, geplande en ongeplande stakingen, prik- of stiptheidsacties. In geval van overmacht aan de zijde van één van de Partijen worden de verplichtingen van Partijen opgeschort. 
           2. Indien de overmacht langer duurt dan drie maanden is elke partij bevoegd de Overeenkomst voor het niet uitvoerbare gedeelte door een schriftelijke verklaring te beëindigen.

            Artikel 16 Verzekeringen

            1. Opdrachtgever/cursist zal alle verplichte en noodzakelijke verzekeringen sluiten ten einde haar werknemers en andere belangen te dekken die verbandhouden met enige training die door BC-opleidingen B.V. wordt gegeven, zoals, maar niet beperkt tot, een industriële ongevallen verzekering.
            2. Opdrachtgever/cursist zal een beroeps aansprakelijkheidsverzekering sluiten en in stand houden ten behoeve van de door haar gegeven trainingen. De verzekering zal BC-opleidingen B.V. aansprakelijkheid als bedoeld onder artikel 13 dekken.

            Artikel 17 Geheimhouding

            1. Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de Overeenkomst van elkaar of uit een andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Bij twijfel zal informatie als vertrouwelijk worden aangemerkt.
            2. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, één der Partijen gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden te verstrekken, en de betreffende partij zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is deze partij niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden.

            Artikel 18 Intellectuele eigendom en auteursrechten

            1. Alle intellectuele eigendomsrechten (hoe ook genaamd) ongeacht of deze toekomen aan BC-opleidingen B.V., hulppersonen van BC-opleidingen B.V. of aan toeleveranciers van BC-opleidingen B.V. en welke door BC-opleidingen B.V. worden gebruikt in het kader van de Overeenkomst of welke rusten op werken die in het kader van de Overeenkomst door BC-opleidingen B.V. aan Opdrachtgever/cursist worden verstrekt of geleverd, blijven berusten bij BC-opleidingen B.V.
            2. Alle door BC-opleidingen B.V. verstrekte werken en materialen, zoals lesmateriaal in welke vorm dan ook, zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de Opdrachtgever/cursist en mogen niet door hem zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van BC-opleidingen B.V. worden verveelvoudigd, openbaar worden gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht, noch voor intern noch voor extern gebruik, in welke vorm dan ook.
            3. BC-opleidingen B.V. behoudt het recht de door de uitvoering van de Overeenkomst toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie van Opdrachtgever/cursist ter kennis van derden wordt gebracht. Op dergelijke kennis berustende intellectuele eigendomsrechten behoren enkel toe aan BC-opleidingen B.V.
            4. Het is aan Opdrachtgever/cursist niet toegestaan foto’s, film en/of video-opnamen te maken van de trainingen of de trainingsfaciliteiten, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van BC-opleidingen B.V. 
            5. De Opdrachtgever/cursist geeft toestemming dat BC-opleidingen voor gebruik mag maken van foto en filmen/of video opname ten behoeve van opleidingsdoeleinden alsmede voor gebruik op de website. Indien de Opdrachtgever/cursist dit niet wenst, dient hij dit direct uitdrukkelijk schriftelijk kenbaar te maken.

            Artikel 19 Geschillen

            De bevoegde rechter van de rechtbank te Haarlem is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van geschillen die voortvloeiende uit of samenhangen met de Overeenkomst.

             

            Artikel 20 Toepasselijk recht

            Op de Overeenkomst, deze algemene voorwaarden en alle daaruit voortvloeiende verplichtingen is Nederlands recht van toepassing.

             

            Artikel 21 Wijzigingen van de voorwaarden

            Deze voorwaarden mogen door BC-opleidingen B.V. van tijd tot tijd worden gewijzigd. De gewijzigde voorwaarden zullen op Opdrachtgever/cursist van toepassing zijn 20 werkdagen nadat BC-opleidingen B.V. de wijzigingen schriftelijk aan Opdrachtgever/cursist heeft meegedeeld, tenzij Opdrachtgever/cursist binnen 10 werkdagen na ontvangst van het bericht van wijziging schriftelijk bezwaar maakt tegen de wijzigingen bij BC-opleidingen B.V. Indien Opdrachtgever/cursist bezwaar maakt tegen de wijzigingen mag BC-opleidingen B.V. de Overeenkomst beëindigen zonder inachtneming van een opzegtermijn. Indien de Overeenkomst niet binnen één maand na ontvangst van het bezwaar van Opdrachtgever/cursist door BC-opleidingen B.V. wordt beëindigd, blijven de oude voorwaarden op de Overeenkomst van toepassing.

            Enkhuizen, januari 2021